Dyrektywa 89/106/EWG

Aktem prawnym opisującym ogólne wytyczne z zakresu hałasu w budownictwie jest dyrektywa 89/106/EWG w sprawie zbliżenia przepisów prawnych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych.

Załącznik nr 1

pkt 5. Ochrona przed hałasem

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby hałas, na który narażeni są mieszkańcy lub ludzie znajdujący się w pobliżu obiektów, nie przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenie dla ich zdrowia oraz pozwalał im spać, odpoczywać i pracować w zadowalających warunkach.

 

W prawie polskim problem ochrony przed hałasem w budynkach regulowany jest rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.). Konieczność wydania tego rozporządzenia wynika z z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

Par. 324, 325 oraz 326 w/w rozporządzenia odwołują się do trzech Polskich Norm zawierających podstawowe wymagania konieczne do zapewnienia komfortu akustycznego:

  • PN-B-02151-02:1987 (Zastępuje: PN-B-02151:1970) Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
  • PN-B-02151-3:2015 (Zastępuje: PN-B-02151-03:1999) Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.
  • PN-B-02151-4:2015 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań.

Normy te wymienione są w załączniku do obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju  z dnia 8 kwietnia 20019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

Poza normami wymienionymi powyżej istnieje wiele Polskich Norm regulujących m. in. kwestie metodyki pomiarów, obliczeń itp. za pomocą których należy wyznaczać wartości podlegające wymaganiom normowym.