Dyrektywa 89/106/EWG

Aktem prawnym opisującym ogólne wytyczne z zakresu hałasu w budownictwie jest dyrektywa 89/106/EWG w sprawie zbliżenia przepisów prawnych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych.

Załącznik nr 1

pkt 5. Ochrona przed hałasem

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby hałas, na który narażeni są mieszkańcy lub ludzie znajdujący się w pobliżu obiektów, nie przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenie dla ich zdrowia oraz pozwalał im spać, odpoczywać i pracować w zadowalających warunkach.W prawie polskim problem ochrony przed hałasem w budynkach regulowany jest rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.). Konieczność wydania tego rozporządzenia wynika z z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

Par. 324, 325 oraz 326 w/w rozporządzenia odwołują się do dwóch Polskich Norm zawierających podstawowe wymagania konieczne do zapewnienia komfortu akustycznego:

• PN-B-02151-02:1987 (Zastępuje: PN-B-02151:1970) Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

• PN-B-02151-3:1999 (Zastępuje: PN-B-02151-03:1987) Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – Wymagania

Normy te wymienione są w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156).

W niektórych przypadkach wymagania te nie są wystarczające. Nie regulują m. in. problemu czasu pogłosu w pomieszczeniach. Jest to parametr ważny szczególnie we wnętrzach, w których akustyka odgrywa znaczącą rolę. W związku z powyższym firma Sonitus korzysta również z danych literaturowych oraz wymagań określonych w niemieckiej normie DIN 18041 dotyczącej jakości akustycznej małych i średnich pomieszczeń.

Poza normami wymienionymi powyżej istnieje wiele Polskich Norm regulujących m. in. kwestie metodyki pomiarów, obliczeń itp. za pomocą których należy wyznaczać wartości podlegające wymaganiom normowym.