Polskie Normy

Aktem prawnym opisującym ogólne wytyczne z zakresu hałasu w budownictwie jest dyrektywa 89/106/EWG w sprawie zbliżenia przepisów prawnych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych.

W prawie polskim problem ochrony przed hałasem w budynkach regulowany jest rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.). Konieczność wydania tego rozporządzenia wynika z z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

Par. 324, 325 oraz 326 w/w rozporządzenia odwołują się do dwóch Polskich Norm zawierających podstawowe wymagania konieczne do zapewnienia komfortu akustycznego:

 • PN-B-02151-02:1987 (Zastępuje: PN-B-02151:1970) Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
 • PN-B-02151-3:2015 (Zastępuje: PN-B-02151-03:1999) Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.
 • PN-B-02151-4:2015 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań.
 • PN-EN ISO 12354-1:2017 Akustyka budowlana – Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów – Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami.
 • PN-EN 12354-2:2017 Akustyka budowlana – Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów – Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami.
 • PN-EN 12354-3:2017 (Zastępuje: PN-EN 12354-3:2003) Akustyka budowlana – Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów – Część 3: Izolacyjność od dźwięków powietrznych przenikających z zewnątrz.
 • PN-EN 12354-4:2017 (Zastępuje: PN-EN 12354-4:2003 ) Akustyka budowlana – Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów – Część 4: Przenikanie hałasu z budynku do środowiska.
 • PN-EN 12354-6:2005 Akustyka budowlana – Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów – Część 6: Pochłanianie dźwięku w pomieszczeniach.
 • PN-EN 20140-2:1999 (Zastępuje: PN-B-02154-02:1983) Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Wyznaczanie, weryfikacja i zastosowanie danych określających dokładność.
 • PN-EN 20140-3:1999 (Zastępuje: PN-B-02154-03:1983) (Zgodna: ISO 140-3:1995) Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych.
 • PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 (Zgodna: ISO 140-3:1995/A1:2004) Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych.
 • PN-EN 20140-10:1994 (Zgodna: ISO 140-10:1991) Akustyka – Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych małych elementów budowlanych.
 • PN-EN ISO 140-1:1999 (Zastępuje: PN-B-02154-01:1983) Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Wymagania dotyczące laboratoryjnych stanowisk badawczych bez przenoszenia bocznego.
 • PN-EN ISO 140-1:1999/A1:2007 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Wymagania dotyczące laboratoryjnych stanowisk badawczych bez przenoszenia bocznego.
 • PN-EN ISO 140-4:2000 (Zastępuje: PN-B-02154-04:1983) Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami.
 • PN-EN ISO 140-5:1999 (Zastępuje: PN-B-02154-05:1983) Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów.
 • PN-EN ISO 140-6:1999 (Zastępuje: PN-B-02154-06:1983) Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów.
 • PN-EN ISO 140-7:2000 (Zastępuje: PN-B-02154-07:1983) Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów.
 • PN-EN ISO 140-8:1999 (Zastępuje: PN-B-02154-08:1983) Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym.
 • PN-EN ISO 140-11:2005 (U) Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 11: Pomiary laboratoryjne wyciszenia przenoszonych dźwięków uderzeniowych przez wykładziny podłogowe na lekkich stropach.
 • PN-EN ISO 140-14:2006 (Zastępuje: PN-EN ISO 140-14:2005 (U)) Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach oraz izolacyjności elementów budowlanych – Część 14: Wytyczne dla specyficznych sytuacji w warunkach terenowych.
 • PN-EN ISO 140-16:2006 (U) Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 16: Pomiary laboratoryjne poprawy izolacyjności akustycznej przez dodatkowe okładziny.
 • PN-EN ISO 140-18:2006 (U) Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 18: Laboratoryjne pomiary dźwięku generowanego przez deszcz padający na elementy budowlane.
 • PN-EN ISO 354:2005 (Zastępuje: PN-EN 20354:2000, PN-EN 20354:2000/A1:2000) Akustyka – Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej.
 • PN-EN ISO 717-1:2013 (Zastępuje: PN PN-EN ISO 717-1:1999) Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
 • PN-EN ISO 717-1:2013 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
 • PN-EN ISO 717-2:2013 (Zastępuje: PN717-2:1999) Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.
 • PN-EN ISO 3382-2:2010 Akustyka — Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń — Część 2: Czas pogłosu w zwyczajnych pomieszczeniach.
 • PN-EN ISO 10052:2007 (Zastępuje: PN-EN ISO 10052:2005 (U)) Akustyka – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego – Metoda uproszczona.
 • PN-EN ISO 10848-1:2017(Zastępuje: PN-EN ISO 10848-1:2007) Akustyka – Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych i uderzeniowych pomiędzy przylegającymi komorami – Część 1: Dokument ramowy.
 • PN-EN ISO 10848-2:2017 (Zastępuje: PN-EN ISO 10848-2:2007) Akustyka — Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych, uderzeniowych i od wyposażenia technicznego budynków pomiędzy przylegającymi komorami — Część 2: Przypadek elementów typu B, kiedy złącze ma mały wpływ.
 • PN-EN ISO 10848-3:2017 (Zastępuje: PN-EN ISO 10848-3:2007 ) Akustyka — Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych, uderzeniowych i od wyposażenia technicznego budynków pomiędzy przylegającymi komorami — Część 3: Przypadek elementów typu B, kiedy złącze ma znaczący wpływ.
 • PN-EN ISO 15186-1:2005 (Zastępuje: PN-ISO 15186-1:2001) Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach oraz izolacyjności elementów budowlanych metodą natężenia dźwięku – Część 1: Pomiary laboratoryjne.
 • PN-EN ISO 17624:2008 (U) Akustyka – Wytyczne ograniczania hałasu w biurach i pomieszczeniach pracy za pomocą ekranów akustycznych.
 • PN-EN ISO 18233:2006 (U) Akustyka – Zastosowanie nowych metod pomiarowych w akustyce budynku i pomieszczeń.
 • PN-ISO 10053:2001 Akustyka – Pomiar skuteczności akustycznej ekranu biurowego we wzorcowych warunkach laboratoryjnych.
 • PN-B-02153:2002 (Zastępuje: PN-B-02153:1961) Akustyka budowlana – Terminologia, symbole literowe i jednostki.
 • PN-EN 29052-1:2011 Akustyka — Określanie sztywności dynamicznej — Część 1: Materiały stosowane w pływających podłogach w budynkach mieszkalnych.
 • PN-EN 29052-1:2011(Zastępuje: PN-ISO 9052-1:1994 , PN-ISO 9052-1:1994/Ap1:1999 ) Akustyka — Określanie sztywności dynamicznej — Część 1: Materiały stosowane w pływających podłogach w budynkach mieszkalnych.
 • PN-EN ISO 9053-1:2019-01 Akustyka — Określanie oporności przepływu powietrza — Część 1: Metoda stałego przepływu powietrza.
 • PN-EN ISO 9053-1:2019-01 Akustyka — Określanie oporności przepływu powietrza — Część 1: Metoda stałego przepływu powietrza.
 • PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka – Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie – Wskaźnik pochłaniania dźwięku.