Polskie Normy

Aktem prawnym opisującym ogólne wytyczne z zakresu hałasu w budownictwie jest dyrektywa 89/106/EWG w sprawie zbliżenia przepisów prawnych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych.

W prawie polskim problem ochrony przed hałasem w budynkach regulowany jest rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.). Konieczność wydania tego rozporządzenia wynika z z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

Par. 324, 325 oraz 326 w/w rozporządzenia odwołują się do dwóch Polskich Norm zawierających podstawowe wymagania konieczne do zapewnienia komfortu akustycznego:

• PN-B-02151-02:1987 (Zastępuje: PN-B-02151:1970) Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

• PN-B-02151-3:1999 (Zastępuje: PN-B-02151-03:1987) Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – Wymagania

Normy te wymienione są w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156).

W niektórych przypadkach wymagania te nie są wystarczające. Nie regulują m. in. problemu czasu pogłosu w pomieszczeniach. Jest to parametr ważny szczególnie we wnętrzach, w których akustyka odgrywa znaczącą rolę. W związku z powyższym firma Sonitus korzysta również z danych literaturowych oraz wymagań określonych w niemieckiej normie DIN 18041 dotyczącej jakości akustycznej małych i średnich pomieszczeń.

Poza normami wymienionymi powyżej istnieje wiele Polskich Norm regulujących m. in. kwestie metodyki pomiarów, obliczeń itp. za pomocą których należy wyznaczać wartości podlegające wymaganiom normowym.


• PN-EN 12354-1:2002 Akustyka budowlana – Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów – Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami

• PN-EN 12354-2:2002 Akustyka budowlana – Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów – Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami

• PN-EN 12354-3:2003 (Zastępuje: PN-EN 12354-3:2002 (U)) Akustyka budowlana – Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów – Część 3: Izolacyjność od dźwięków powietrznych przenikających z zewnątrz

• PN-EN 12354-4:2003 (Zastępuje: PN-EN 12354-4:2002 (U)) Akustyka budowlana – Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów – Część 4: Przenikanie hałasu z budynku do środowiska

• PN-EN 12354-6:2005 Akustyka budowlana – Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów – Część 6: Pochłanianie dźwięku w pomieszczeniach

• PN-EN 20140-2:1999 (Zastępuje: PN-B-02154-02:1983) Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Wyznaczanie, weryfikacja i zastosowanie danych określających dokładność

• PN-EN 20140-3:1999 (Zastępuje: PN-B-02154-03:1983) (Zgodna: ISO 140-3:1995) Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych

• PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 (Zgodna: ISO 140-3:1995/A1:2004) Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych

• PN-EN 20140-10:1994 (Zgodna: ISO 140-10:1991) Akustyka – Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych małych elementów budowlanych

• PN-EN ISO 140-1:1999 (Zastępuje: PN-B-02154-01:1983) Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Wymagania dotyczące laboratoryjnych stanowisk badawczych bez przenoszenia bocznego

• PN-EN ISO 140-1:1999/A1:2007 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Wymagania dotyczące laboratoryjnych stanowisk badawczych bez przenoszenia bocznego

• PN-EN ISO 140-4:2000 (Zastępuje: PN-B-02154-04:1983) Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami

• PN-EN ISO 140-5:1999 (Zastępuje: PN-B-02154-05:1983) Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów

• PN-EN ISO 140-6:1999 (Zastępuje: PN-B-02154-06:1983) Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów

• PN-EN ISO 140-7:2000 (Zastępuje: PN-B-02154-07:1983) Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów

• PN-EN ISO 140-8:1999 (Zastępuje: PN-B-02154-08:1983) Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym

• PN-EN ISO 140-11:2005 (U) Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 11: Pomiary laboratoryjne wyciszenia przenoszonych dźwięków uderzeniowych przez wykładziny podłogowe na lekkich stropach

• PN-EN ISO 140-14:2006 (Zastępuje: PN-EN ISO 140-14:2005 (U)) Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach oraz izolacyjności elementów budowlanych – Część 14: Wytyczne dla specyficznych sytuacji w warunkach terenowych

• PN-EN ISO 140-16:2006 (U) Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 16: Pomiary laboratoryjne poprawy izolacyjności akustycznej przez dodatkowe okładziny

• PN-EN ISO 140-18:2006 (U) Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 18: Laboratoryjne pomiary dźwięku generowanego przez deszcz padający na elementy budowlane

• PN-EN ISO 354:2005 (Zastępuje: PN-EN 20354:2000, PN-EN 20354:2000/A1:2000) Akustyka – Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej

• PN-EN ISO 717-1:1999 (Zastępuje: PN-B-02152-03:1987, PN-B-02152-01:1987) Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych

• PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych

• PN-EN ISO 717-2:1999 (Zastępuje: PN-B-02152-02:1987) Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych

• PN-EN ISO 717-2:1999/A1:2006 (U) Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych

• PN-EN ISO 3382:2001 Akustyka – Pomiar czasu pogłosu pomieszczenia w powiązaniu z innymi parametrami akustycznymi

• PN-EN ISO 3382-2:2008 Akustyka – Pomiary parametrów akustycznych pomieszczeń – Część 2: Czas pogłosu w zwykłych pomieszczeniach (oryg.)

• PN-EN ISO 10052:2007 (Zastępuje: PN-EN ISO 10052:2005 (U)) Akustyka – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego – Metoda uproszczona

• PN-EN ISO 10848-1:2007 (Zastępuje: PN-EN ISO 10848-1:2006 (U)) Akustyka – Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych i uderzeniowych pomiędzy przylegającymi komorami – Część 1: Dokument ramowy

• PN-EN ISO 10848-2:2007 (Zastępuje: PN-EN ISO 10848-2:2006 (U), PN-EN 20140-9:1998, PN-EN ISO 140-12:2001, PN-EN ISO 10848-2:2006/AC:2007 (U)) Akustyka – Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych i uderzeniowych pomiędzy przylegającymi komorami – Część 2: Dotyczy lekkich elementów w przypadku małego wpływu złącza

• PN-EN ISO 10848-3:2007 (PN-EN ISO 10848-3:2006 (U)) Akustyka – Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych i uderzeniowych pomiędzy przylegającymi komorami – Część 3: Dotyczy lekkich elementów w przypadku znaczącego wpływu złącza

• PN-EN ISO 15186-1:2005 (Zastępuje: PN-ISO 15186-1:2001) Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach oraz izolacyjności elementów budowlanych metodą natężenia dźwięku – Część 1: Pomiary laboratoryjne

• PN-EN ISO 17624:2005 (U) Akustyka – Wytyczne ograniczania hałasu w biurach i pomieszczeniach pracy za pomocą ekranów akustycznych

• PN-EN ISO 18233:2006 (U) Akustyka – Zastosowanie nowych metod pomiarowych w akustyce budynku i pomieszczeń

• PN-ISO 10053:2001 Akustyka – Pomiar skuteczności akustycznej ekranu biurowego we wzorcowych warunkach laboratoryjnych

• PN-B-02151-01:1987 (Zastępuje: PN-B-02151:1970) Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem

• PN-B-02153:2002 (Zastępuje: PN-B-02153:1961) Akustyka budowlana – Terminologia, symbole literowe i jednostki

• PN-B-02156:1987 (Zastępuje: PN-B-02151:1970) Akustyka budowlana – Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach

• PN-ISO 9052-1:1994 Akustyka – Określanie sztywności dynamicznej – Materiały stosowane w pływających podłogach w budynkach mieszkalnych

• PN-ISO 9052-1:1994/Ap1:1999 Akustyka – Określanie sztywności dynamicznej – Materiały stosowane w pływających podłogach w budynkach mieszkalnych

• PN-ISO 9053:1994 Akustyka – Materiały do izolacji i adaptacji akustycznych – Określanie oporności przepływu powietrza

• PN-ISO 9053:1994/Ap1:1999 Akustyka – Materiały do izolacji i adaptacji akustycznych – Określanie oporności przepływu powietrza

• PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka – Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie – Wskaźnik pochłaniania dźwięku